تحصیل کنید

در داخل ایران و #8211؛ آمریکایی در ایران (ضدآمریکایی؟) 3 قسمت

  • متن شناور

اگر در مورد ایران و جهان کنجکاو هستید و می خواهید دیدگاهی متفاوت و به دور از جریان اصلی اخبار و سیاست را ببینید، تماشا کنید.

قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
"من می خواهم به مردم ایران بگویم ، شما فرهنگ خاصی دارید. شما یک مردم خاص هستید (که) فقط به پایان کوتاه می رسید. صدای آنها چگونه زیبایی این کشور از بین نمی رود. طرف انسان چیزهایی است که بسیاری از افراد مایل به اتصال هستند. مطمئناً معتبر است. بله. امیدوارم بعضی از موارد را به دست بیاورم

Admin
نویسنده: ادمین

.