دستور پخت غذاهای محلی

Baghali Ghatogh - گیلان خوشمزه از نیو پهلوان

  • متن شناور
باقالی قاتق اثر نیو پهلوان

گیلان خوشمزه

ﮔﯾﻼن ﺧوﺷﻣزه ﮔﯾﻼن، در ﻗﺳﻣت ﺷﻣﺎﻟﯽ اﯾران و در ھﻣﺳﺎﯾﮕﯽ ِ درﯾﺎی ﮐﺎﺳﭘﯾن، اﺳﺗﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ آداب و رﺳوم و ﺟﺎذﺑﮫ ھﺎی ﮔردﺷﮕری اش ﻣﺣﺑوﺑﯾت ﺟﮭﺎﻧﯽ دارد. ﯾﮑﯽ از ﺟذاﺑﯾت ھﺎی اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﻏذاھﺎی ﻣﺣﻠﯽ اش اﺳت ﮐﮫ طﻌم، رﻧﮓ و ﻋطرش ﻧظﯾر ﻧدارد. ﺗرﮐﯾب ﻣﺣﺻور ﮐﻧﻧده ی ﺧﻼﻗﯾت، ھﻧر آﺷﭘزی و ﺳﻠﯾﻘﮫ ی اﯾراﻧﯽ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﻧدﮔﺎر ﺗرﯾن ﻏذاھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑدﯾل ﮐرده اﺳت. اﮔرﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ ﺷﻧﯾدن ﻗﺻﮫ ھﺎی ﻣﺎدر ﺑزرگ ھﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم، داﺳﺗﺎن ھﺎی ﺷﯾرﯾﻧﯽ از ﻻﺑﮫ ﻻی آﻧﮭﺎ ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧﯾم. ﻣن، ﻣﺎﻣﺎن ﺑزرﮔﯽ داﺷﺗم در ﯾﮑﯽ از روﺳﺗﺎھﺎی ﮔﯾﻼن ﺑﮫ دﻧﯾﺎ اوﻣده ﺑود. ﻣﺎ »ﻣﺎﻣﺎن ﻣﻠوک« ﺻداش ﻣﯽ ﮐردﯾم. ﻣﺎﻣﺎن ﻣﻠوک ﻗﺻﮫ ھﺎی زﯾﺎدی راﺟب اﺳﺗﺎﻧش و ﺗﺎرﯾﺦ طﺑری از ﻣﺎدرش ﺷﻧﯾده ﺑود، ﻣﺎدرش از ﭘدراﻧش، و ﺣﺎﻻ ﻣن ﮔوش ﺷﻧوای ﻗﺻﮫ ھﺎی ﻣﺎﻣﺎن ﻣﻠوک ﺑودم. ﻣﺎﻣﺎن ﻣﻠوک ﯾﮫ ﻣﺎﻣﺎن ﺑزرگ ﺳرآﺷﭘز ﻧﻣوﻧﮫ ﺑود.ﭼﻧدﯾن ﺳﺎل ِ ﭘﯾش وﻗﺗﯽ ﺑرای ﺗﻌطﯾﻼت ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﯽ رﻓﺗﮫ ﺑودم ﺧوﻧﮫ ی ﻣﺎﻣﺎن ﻣﻠوک، طﺑﻖ ﻋﺎدت ھﻣﯾﺷﮫ ﺳﻣﺎور را ﮐﻧﺎر ﺳﻔره ﮔذاﺷت و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭼﺎی را ﺑﺎ ﺷﮑر ﺷﯾرﯾن ﻣﯽ ﮐرد ﺑرام ﯾﮑﯽ از ﻗﺻﮫ ھﺎی ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ ی ﻣن ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ی ﺑﮫ وﺟود آﻣدن ﻏذاھﺎی ﮔﯾﺎھﯽ ﮔﯾﻼن ﻣﺛل : ﺑﺎﻗﺎﻟﯽ ﻗﺎﺗﻖ، ﻣﯾزا ﻗﺎﺳﻣﯽ، ﮐﺷﮏ ﺑﺎدﻣﺟﺎن ﺑود را ﺗﻌرﯾف ﮐرد. ﻗﺻﮫ ی ﺷﯾرﯾن اش ﻣﺎل ﺳﺎلھﺎی ﺧﯾﻠﯽ دور و درازی ﺑود، اﯾﻧﺟوری ﺑود ﮐﮫ: » از ﺳﺎﻟﯾﺎن ﺳﺎل ِ ﭘﯾش ﮔﯾﻼن ھر ﭼﻧد دھﮫ درﮔﯾر ﺟﻧﮓ ھﺎی ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻧﺷده ﺑود. ﺑﻌد از ﯾﮑﯽ از اوﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺟﻧﮓ ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﺑود، ﻣردم ﮔﯾﻼن ﺗﻘرﯾﺑﺎ ھﻣﮫ ی دام ھﺎﯾﺷﺎن را از دﺳت دادﻧد، و ﺑﺎ ﻣﺣدودﯾت ﺷدﯾد ﻣواد ﻏذاﯾﯽ روﺑﮫ رو ﺷدﻧد. اوﻧﮭﺎ ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن ﻧﯾﺎز ﭼﺎره ای ﻧداﺷﺗﻧد ﺟز وارد ﮐردن دام از ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ، اﻣﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﻧد از ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﮐﮫ در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﻧد ﻏذاھﺎی ﺟدﯾد ﺑﭘزﻧد ﺗﺎ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﮔوﺷت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﮫ و ﺣﺎﻻ ھﻣﺎن ﻏذا ھﺎ ﭼﻧدﯾن ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ در ﻟﯾﺳت ﻣﺣﺑوب ﺗرﯾن ﻏذاھﺎ ﺳراﺳر

اﯾران و ﺑﯾرون از ﻣرزھﺎی اﯾران ﺟﺎی دارد اﻣﺎ اﻣروز ﻣن ﻣﯽ ﺧوام طرز ﺗﮭﯾﮫ ﺑﺎﻗﺎﻟﯽ ﻗﺎﺗﻖ را ﺑﮫ روش ﻣﺎﻣﺎن ﻣﻠوک ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﻣرور ﮐﻧﯾم. : ﻮاد ﻻزم ﺑﺮای 2 ﻧﻔﺮ

وﺑﯾﺎ ﮐرم ﻣﺧﺻوص ﺑﺎﻗﻼ ﻗﺎﺗﻖ200 ﮔرم
ره 50 ﮔرم
ﺷوﯾد ﺗﺎزه ﺧرد ﺷده 2 ﻗﺎﺷﻖ ﺳوپ ﺧوری ﯾﺎ ﺧﺷﮏ 1 ﻗﺎﺷﻖ ﺳوپ ﺧوری
ﺳﯾر 2 ﺣﺑﮫ
ﻧﻣﮏ
ﻓﻠﻔل ﺳﯾﺎه زرد ﭼوﺑﮫ ﺑدار ھر ﮐدام ﺑﮫ ﻣﻘدار ﻻزم و ﺗﺧم ﻣرغ 2 ﻋدد

آماده سازی:

ﺗدا ﻟوﺑﯾﺎ را از ﺷب ﻗﺑل ﺧﯾس ﮐرده و ﭘوﺳت ﮐﻧده آﻣﺎده ﻣﯾﮑﻧﯾم
ﺳﭘس ﮐره و ﺳﯾر رﻧده ﺷده را ﺑﺎ زرد ﭼوﺑﮫ و ﺷوﯾد ﺗﻔت داده و ﺑﻌد ﻟوﺑﯾﺎ را اﺿﺎﻓﮫ ﮐرده ﮐﻣﯽ ﺗﻔت داده، ﺣﺎﻻ ﺑﮫ اﻧدازه ای ﮐﮫ
آب روی ﻟوﺑﯾﺎ را ﺑﭘوﺷﺎﻧد ﺑﮫ آن، آب اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯾﮑﻧﯾم و ﻣﯽ ﮔذارﯾم ﮐﮫ ﻟوﺑﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺧﺗﮫ ﺷود. ) وﻟﯽ ﻟﮫ ﻧﺷود (. ﺗﺧم ﻣرﻏﮭﺎ را
اﺿﺎﻓﮫ ﮐرده ﻣﯾﮕذارﯾم ﺗﺎ ﺻﻔت ﺷود .در آﺧر ﻧﻣﮏ و ﻓﻠﻔل را اﺿﺎﻓﮫ ﮐرده و از روی ﺣرارت ﺑرﻣﯾدارﯾم
در ﺻورت ﺗﻣﺎﯾل ﺑرای ﭼﺎﺷﻧﯽ ﮐﻣﯽ آب ﻏوره ﯾﺎ آب ﻧﺎرﻧﺞ ﯾﺎ ﺳرﮐﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯾﮑﻧﯾم
ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺮو ﺷﻮد.
7. نمک و فلفل را اضافه کنید و 10 دقیقه صبر کنید
• می توانید 1 قاشق چایخوری آب میوه یا سرکه اضافه کنید
• با برنج ایرانی سرو کنید

 نوشه جان!
توسط نیو پهلوان

Admin
نویسنده: ادمین

.