اطلاعات COVID-19 و

 پوسترهای اشتراکی (FARSI)
اطلاعات و پوسترهای قابل اشتراک COVID-19
از دولت کانادا و قبل از میلاد ، و مقامات بهداشت
fa_IRPersian