اکنون اهداء کنید

$

مبلغ سفارشی

Select Payment Method
Personal Info

برای انجام eTransfer Interac لطفا کمک مالی را به donations@vancouverpersia.com ارسال کنید

کلیه مشارکت ها سپاسگزارانه تأیید می شوند و از مالیات کسر می شوند.

Donation Total: $25.00