اکنون اهداء کنید

$

مبلغ سفارشی

روش پرداخت را انتخاب کنید
اطلاعات شخصی

برای انجام eTransfer Interac لطفا کمک مالی را به donations@vancouverpersia.com ارسال کنید

کلیه مشارکت ها سپاسگزارانه تأیید می شوند و از مالیات کسر می شوند.

مجموع اهدا: $25.00