آمادگی برای شرایط اضطراری

 
جامعه نوع دوست برای تازه واردین
آمادگی برای شرایط اضطراری
  • متن شناور
آمادگی برای شرایط اضطراری

در اینجا می توانید مراحلی را پیدا کنید که برای کمک به شما در پاسخ و زنده ماندن طراحی شده اند
در حادثه فاجعه آمیز مانند زلزله.

fa_IRPersian